G?i hàng nhanh chóng
v?i m?t kh?i ??u thu?n l?i

Nh?p t?i ?a 30 s? theo d?i FedEx

01
02
03
M? zip ho?c thành ph?, ti?u bang -->

Chu?n b? cho mùa cao ?i?m

Giúp b?n v??t qua giai ?o?n b?n r?n mùa cao ?i?m v?i nh?ng m?o và c?ng c? c?a chúng t?i. Chúng t?i ?? s?n sàng cho l??ng hàng v?n chuy?n l?n nh?t t?ng có này.

A person packing gifts in shipping boxes

Tài nguyên doanh nghi?p c?a b?n

Khám phá nh?ng cách ?? làm vi?c hi?u qu? h?n, truy c?p Trung tam khách hàng m?i,
??ng ky nh?n Tin t?c ?i?n t? và nh?n th?ng tin chi ti?t t? Trung tam th?ng tin doanh nghi?p.

New to FedEx?

B?n m?i s? d?ng FedEx?

Trung tam khách hàng m?i c?a chúng t?i s? h??ng d?n b?n t?t c? các b??c c?n thi?t khi v?n chuy?n v?i FedEx.

Hi?u v?n ?? kinh doanh ? Chau á Thái Bình D??ng

Hi?u v?n ?? kinh doanh ? Chau á Thái Bình D??ng

C?n m?o và l?i khuyên v? cách phát tri?n doanh nghi?p ho?c cách b?t ??u ph?c h?i kinh doanh? Th?u hi?u doanh nghi?p c?a FedEx s? giúp b?n. (Có s?n ti?ng Anh)

B?n ?? s?n sàng cho s? ki?n Brexit?

B?n ?? s?n sàng cho s? ki?n Brexit?

Xem cau tr? l?i cho nh?ng cau h?i th??ng g?p v? vi?c làm th? nào ?? chu?n b? cho kinh doanh c?a b?n trong tình hình Brexit.