Dor?czamy przesy?ki

Tracking or Door Tag #
01
02
03
Kod pocztowy lub miejscowo?? -->

Wychodzimy naprzeciw potrzebom Twoim i Twoich Klientów

Globalne dzia?ania maj?ce na celu powstrzymanie COVID-19 z dnia na dzień zmieni?y ?wiat i sposób prowadzenia dzia?alno?ci. Dor?czanie przesy?ek Tobie i Twoim Klientom jest dla nas najwy?szym priorytetem.

Centrum FedEx dla ma?ych firm

Wspieranie ma?ych firm

Nasz Hub dla Ma?ych Firm dostarczy Ci informacji i wskazówek, które pomog? Ci w dostosowaniu si? do obecnej sytuacji i prowadzeniu firmy.

Rozpakowywanie nowych butów

UEFA Europa League

Nowy sezon to nowa okazja do ogl?dania zmagań 48 spo?ród najlepszych zespo?ów Europy o jeden z najbardziej presti?owych tytu?ów pi?karskiego ?wiata.

Paczka

?atwiejsza odprawa celna

Zapraszamy do zapoznania si? ze wszystkimi narz?dziami, które FedEx ma do zaoferowania w zakresie przesy?ek mi?dzynarodowych. Mo?na tu przygotowa? mi?dzynarodowe dokumenty, oszacowa? wysoko?? ce? i podatków, wyszuka? zharmonizowane kody i nie tylko.