Μαζ?, παραδ?δουμε

Συμπληρ?στε μ?χρι 30 αριθμο?? φορτωτικ?? FedEx

01
02
03
Ταχυδρομικ?? κ?δικα? ? Π?λη, Πολιτε?α -->

?ταν εσε?? και οι πελ?τε? σα? μα? χρει?ζεστε περισσ?τερο

Οι παγκ?σμιε? προσπ?θειε? για τον περιορισμ? τη? εξ?πλωση? του Covid-19 ?χουν αλλ?ξει τον κ?σμο—και τον τρ?πο με τον οπο?ο κ?νετε τι? εμπορικ?? συναλλαγ?? σα?—εν μ?α νυκτ?. Ε?μαστε εδ? για να βοηθ?σουμε την επιχε?ρησ? σα? να ανταποκριθε? στι? απαιτ?σει? με επιτυχ?α ?ταν εσε?? και οι πελ?τε? σα? το χρει?ζεστε περισσ?τερο.

Παρ?δοση

Υπηρεσ?ε? αποστολ??

Η FedEx προσφ?ρει μεγ?λο ε?ρο? υπηρεσι?ν και ανταποκρ?νεται στι? αν?γκε? σα? για αποστολ?? προ? και απ? περισσ?τερε? απ? 220 χ?ρε? και περιοχ?? αν? τον κ?σμο.

Αεροπλ?νο τη? FedEx

Ειδ?σει? σχετικ? με τι? υπηρεσ?ε? μα? που σχετ?ζονται με τον COVID-19

Πληροφορηθε?τε για ?λε? τι? τελευτα?ε? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με τι? επιπτ?σει? στι? υπηρεσ?ε? που σχετ?ζονται με τον κορωνο??.

Ανο?γοντα? ?να πακ?το με καινο?ριε? μπ?τε?

UEFA Europa League

Μια ν?α σεζ?ν και μια ν?α ευκαιρ?α για να δε?τε 48 απ? τι? καλ?τερε? ομ?δε? στην Ευρ?πη να συναγων?ζονται για ?ναν απ? του? πιο περιζ?τητου? ποδοσφαιρικο?? τ?τλου?.