Doru?ujeme zásilky

Zadejte a? 30 identifika?ních ?ísel zásilek

01
02
03
PS? nebo město, stát -->

Kdy? to vy a va?i zákazníci nejvíc pot?ebujete

Celosvětová snaha zastavit ?í?ení koronaviru obrátila svět – a vá? byznys – tak?ka p?es noc vzh?ru nohama. Jsme tu pro vás, abychom va?í firmě pomohli doru?it va?e zbo?í v?době, kdy to vy a va?i zákazníci pot?ebujete nejvíce.

Mu?, ktery sedí ve městě

Otev?ít ú?et FedEx

Vyu?ijte vyhod na?ich slu?eb a ?e?ení navr?enych tak, aby splnily va?e p?epravní po?adavky, a z?i?te si je?tě dnes ú?et FedEx.

Letadlo FedEx

Aktuální informace o vlivu koronaviru COVID-19 na na?e slu?by

Nejnověj?í zprávy tykající se vlivu koronaviru na na?e slu?by.

Balí?ek

Zjednodu?ení celních zále?itostí

Získejte informace o?v?ech online nástrojích, které FedEx poskytuje pro p?eshrani?ní p?epravu. P?ipravte si mezinárodní dokumenty, odhadujte cla a daně, pou?ívejte harmonizované kódy a mnoho dal?ího.